Home ข้อคิด ข้อแตกต่างระหว่าง เพื่อนแท้และเพื่อนเทียม

ข้อแตกต่างระหว่าง เพื่อนแท้และเพื่อนเทียม

0 second read
0
0
553

ความแตกต่าง ระหว่าง มิตรแท้กับมิตรเทียมหลายคนเคยเจอสำหรับในทางพระพุทธ ศ า ส น า

จะกล่าวถึงเรื่องเพื่อนไว้ดังนี้เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยชั กจูงและคอยพูด สนับ ส นุ นให้เราไปในทิศทาง

ที่ดีจะนำพาเราไปในช่วงเวลาดีๆ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ยกยอปอปั้นสำหรับเพื่อนที่ไม่แท้เรียก

ว่ามิตรเทียม นั่นหมายความว่าเพื่อนที่พาเราไปในทิศทางที่แย่พาเราไปในทางที่เ สื่ อ ม ลงทำให้ชีวิต

ของเราต่ำลงไปอีกและในวันนี้เราจะมากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเทียมมาดูกันว่า คนรอบข้างของคุณเป็น

มิตรแท้หรือมิตรเทียมกันแน่

4 มิตรแท้บุคคลที่ น่ายกย่อง

1. มิตรมีอุปการะคอยคุ้มครอง ป้องกันเพื่อนของตนทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้

และเพื่อนก็พึ่งได้ ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทเมื่อมีภัยเป็น

ที่พึ่งพำนักได้เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่า ที่ออกปากแม้แต่ชีวิตเรายังสละได้

2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ เพื่อนสนิทเหมือนญาติไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือ

เกื้อกูล บอกความลับแก่เพื่อน ต่างฝ่ายต่างเ ผ ย ความลับของตนแก่เพื่อนถ้าความลับนั้น

มีจุดอ่อนหรือปม ด้ อ ย ก็ช่วยกันแก่ไขและเป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้ผู้อื่นรู้ไม่ละทิ้งย าม วิ บั ติ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ย าก

ก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

3. มิตรแนะนำประโยชน์เพื่อนที่คอยแนะนำ แต่ในทางที่ดีมีลักษณะ

เหมือนครูห้ า ม ไม่ให้ทำชั่วแนะนำให้ทำแต่ความดีให้ฟัง ในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ

บอกไปสู่อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา

4. มิตรมีความรักใคร่ได้แก่เพื่อน ประเภทสหายมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ

คือ ทุกข์ ทุกข์ ด้วย หรือไม่ยินดีด้วยความเสื่ อมของเพื่อน สุข สุข ด้วยหรือยินดีด้วย

ความเจริญของเพื่อนโ ต้ เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อนหมายถึงเมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา

ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนเสียหาย

รับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อนหมายถึง เมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาส นั บ ส นุ น

4 มิตรเทียมเพื่อนที่พา ล่ ม จ ม

1. คนปอกลอกคนประเภทนี้ ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตรซึ่งหวังผล

ประโยชน์จากคนที่คบด้วยคิดเอาแต่ได้ ฝ่ายเดียวเป็นคนเสียให้น้อยแต่คิดเอาให้ได้มาก

มีภัยเห็นแก่ตัวไม่ยอม ช่วยเหลือใครแต่เมื่อตนประสบปัญญาแล้วจึงมาแกล้งแสดงตัวเป็นมิตร

เป็นคนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว

2. คนดีแต่พูด พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เก็บของล่วงแล้วมาปร าศรัย(พูด)

คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจส่วนใหญ่แล้วจะ เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูดอ้างเอา

ของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคตพูดในทำนองการพย ากรณ์

ทำตัวเป็นผู้รอบรู้สงเค ร า ะ ห์ ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้คือถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะ

ช่วยเหลือแบบเล่นให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมี

ความเดือ ดร้อนบางอย่ างก็บ่ายเบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู้

3. คนหัวประ จ บ เป็นคนที่คอยตามใจเพื่อนให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตนนั้น

ทำตัวเป็นผู้ตามเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งจะทำชั่ วก็เออออจะทำดี

ก็เออออ ต่อหน้าว่าสรรเสริ ญลับหลังนินทาเพื่อน

4. คนชั กชวนในทางฉิ บหาย คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือ

หาความสนุกเพลิดเพลิน ชั ก ชวนให้ดื่มน้ำเ ม าอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชั ก ชวน

เที่ยวกลางคืนชั กชวนให้มัวเ ม าในการเล่นชั กชวนเล่นการพ นั น

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…