Home ข้อคิด ทำไม..ผู้ชายถึงมีภรรยาน้อย ทำไม..ผู้หญิงถึงรักสามีคนอื่น นี่คือสาเหตุหลัก

ทำไม..ผู้ชายถึงมีภรรยาน้อย ทำไม..ผู้หญิงถึงรักสามีคนอื่น นี่คือสาเหตุหลัก

2 second read
0
0
316

ทำไมผู้ชายมีเมียน้อย ทำไมผู้หญิงถึงรักผัวเขา ศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชา จิ ต แ พ ท ย์โรงพย าบ า ล

รามาธิบดีทำการศึกษาสาเหตุของการมีภรรย าน้อยของชายไทยจำนวน 20 คน พบว่าการที่เขาไปมีภรรย าน้อย

หรือนอกใจภรรย า นั้นมีสาเหตุหลายอย่ า งคล้ายกับคนที่มาเป็นภรรย า น้อยที่มีหลายสาเหตุเหมือนกัน อาทิ

1. ผู้ชายมีทัศนคติว่าสามารถมีภรรย า ได้หลายคน

ผู้ชายในกลุ่มนี้ 7 คนจาก 20 คน ซึ่งมากถึงหนึ่งในสามมีความคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไร ผู้ชายสามารถมีภรรย า มากกว่า

หนึ่งคนในขณะเดียวกันหรือพูดอีกอย่ างว่าเป็นเรื่องปกติ ของผู้ชายที่จะมีเมียหลายคน และผู้หญิงที่เป็นภรรย าหลวง

น่าจะยอมรับได้แต่ขณะเดียวกันผู้ชายเหล่านี้จะค้ า น ว่าภรรย า ตนไม่มีสิทธิ์มีสามีได้หลายคนในขณะเดียวกัน

2.ความใกล้ชิดผู้หญิง

สามีคิดว่าเพราะไปใกล้ชิดภรรย าน้อย ต่อมาความใกล้ชิดทำให้เกิด ความรักความผูกพันขึ้น เกิดความถูกใจสามีบางคน

ไปรู้เรื่องน่าสงส ารน่าเห็นใจอย า กช่วยทำให้พัวพัน จนเกิดเรื่อง เ พ ศ สั ม พั น ธ์ ตามมาสาเหตุข้อนี้พบมากที่

สุดคือประมาณสองในสาม คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์ทีเดียวเหตุผลที่สามีอ้าง เรื่องความใกล้ชิดพาไปนี้จะเข้าทำนอง

คำกล่าวที่ว่า “รักแท้ แพ้ใกล้ชิด”

3. สาเหตุอื่นๆ

สามีหลายๆ คนพูดว่าที่มีภรรย าน้อย เพราะภรรย า น้อยสามารถให้ประโยชน์กับตน เช่น เงินทอง ข้าวของและสามารถ

สนั บ ส นุ น ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำอยู่เพราะภรรย า น้อยมีเส้นสายหรือมีผู้ใหญ่ที่ภรรย า น้อยวิ่งเต้นให้ได้

บางคนจะอ้างว่าที่ไปมีเมียน้อย เพราะเป็นเพียงวิธีหาความสุขของผู้ชายเท่านั้น สามีบางคนเห็นว่าการมีเมียน้อยเป็นความ

สามารถของสามี คือสามารถทำให้ผู้หญิงมายอมเป็นเมียน้อยของตนได้

4. ไม่มีความสุขกับภรรย า หลวง

เดิมข้อนี้เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไป มากเหมือนกันว่าถ้าสามีใครไปมีภรรย า น้อยแปลว่า เป็นความบ ก พ ร่ อ ง ของ

ภรรย า หลวงที่ไม่สามารถ “มัดใจ” สามีไว้ได้ หรือพูดทำนองว่า “สามีคนเดียวก็เอาไว้ไม่อยู่” ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่

เห็นด้วยอย่ า งเด็ ดข า ด ว่าเป็นหน้าที่ของภรรย าที่จะไปมัดใจสามีไว้ทั้งที่มันควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้ง

สามีและภรรย าที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขไม่ใช่หน้าที่หรือเป็นภาระ ของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น

จากการศึกษาครั้งนี้ก็น่าประห ล า ด ใจเช่นกันที่พบว่าสามีที่มีเมียน้อยมีเพียง 10% ที่บอกว่าไม่มีความสุขในชีวิตสมรส

ส่วนใหญ่ถึง 90% ยังมีความสุขดีในครอบครัวเดิมแต่ก็ยังไปมีภรรย า น้อยอยู่ดี ข้อนี้ช่วยให้ภรรย า หลวงไม่ต้องตกเป็น

จำ เ ล ย ของปัญหาเลย เพราะต่อให้สามีรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่จริงก็ยังต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่นำไปเป็นข้ออ้างใน

การมีภรรย า อีกคน หรือไม่สามีควรต้อง จ บชีวิตคู่กับภรรย าเดิมให้เรียบร้อยเสี ย ก่อนน่าจะถูกต้องกว่าที่จะสร้าง

ปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาบนปัญหาเดิม ซึ่งพลอยทำให้ลูกต้องรับก ร ร มตามไปด้วย

วิเคร า ะ ห์ ให้ดีจะเห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ชายเหล่านี้ไปนอกใจภรรย าก็คือบุคลิกนิสัยส่วนตัวนั่นเอง ที่เป็นคนมี

อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ชอบตัดสินใจ ไม่ชอบคิดมากปล่อยตามสบาย ไม่ชอบแสดงออกหุนหันพลันแล่น

ทำไมผู้หญิงถึงรักผัวเขา

สำหรับเรื่องภรรย าน้อยนั้น ศ.นงพงาได้สัมภาษณ์ภรรย า น้อย 20 คน และสามีที่มีภรรย า น้อย 20 คน พบเหตุผลว่า

ทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจทำในสิ่งที่สังคมไม่ให้การยอมรับเหตุผลที่คนทั่วไปเคย ปั ก ใจเชื่อหรือเข้าใจก็คือภรรย า น้อยเป็น

คนที่ต้องการให้สามีมาส่งเสียดูแลตนภรรย า น้อยเป็นผู้หญิงที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ชอบแต่แต่งตัวสวยๆ มีชีวิตสบายๆ

มีเงินทองใช้ มีบ้านอยู่มีรถขับ จึงเลือกผู้ชายที่มีเงินทองให้โดยไม่สนใจว่าการกระทำของตนผิดศีลธรรมหรือไม่คือเป็น

คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได สาเหตุหลักจริงๆ คือ ต้องการที่พึ่งทางใจ พบมากที่สุดในกลุ่มภรรย า น้อยที่ศึกษา

ภรรย า น้อยเหล่านี้มีเหตุในชีวิตที่มีประสบการณ์ไม่ดีหลายๆ อย่ า งที่ทำให้จิตใจขาดที่พึ่งพิงรู้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว

อ้างว้างมาตลอด จิตใจจึงโหยหาคนที่เข้าใจเขา คนที่จะให้ความรัก ความเข้าใจ ต้องการมีความสุขกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า

ที่สามารถให้ใจได้โดยที่ไม่ได้มุ่งหมายที่เงินทองของผู้ชาย

บางครั้งภรรย าน้อย เหล่านี้กลับเป็นคนให้ผลประโยชน์หลายๆ อย่ า งกับสามีด้วยซ้ำไป และยังต้องแลกกับคำประณ า ม

ของสังคมว่าแย่งสามีคนอื่นภรรย า น้อยเหล่านี้เองหลายคนรู้สึกผิด น้อยคนที่ไม่รู้สึกผิดในการกระทำของตนเองดังนั้น

ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจจากสามีจึงต้องแลกด้วยร าค าค่อนข้างแพงเหมือนกัน เหตุผลข้อนี้สรุปก็คือเป็นด้วยเหตุผล

ทางจิตใจ ของภรรย า น้อยเองที่มาเจอคนที่ถูกใจ คนที่ตัวเองรักแต่เขามีครอบครัวแล้ว เข้าข่ายที่คำชาวบ้านพูดอย่ า ง

แ ด ก ดั น ว่า “ฉันรักผัวเขา”

อีกสาเหตุคือถูกหลอ ก ล วง ให้เป็นภรรย า น้อย โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจแ ย่ ง สามีคนอื่นเลยแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์

หลอ ก ล วง ของสามี ที่ทำให้เขาเชื่อว่าสามียังไม่มีภรรย า ยังเป็นโสดอยู่ ภรรย า น้อยบางคนถึงกับถูกสามีล่ อ ล วง

ไปข่ ม ขื นก่อนทำให้จำยอมเป็นภรรย าน้อยต่อมาทั้งๆ ที่ไม่เต็มใจเพราะด้วยความอ่อนหัดของภรรย าน้อยเองและด้วย

ความคิดที่ว่าตัวเองเป็นของเขาแล้วจะเป็นอย่ างอื่นไปไม่ได้ สามีบางคนก็หลอ ก ล วง ต่อไปว่าขอเวลาไปหย่ ากับภรรย า

หลวง เพื่อจะได้อยู่กินกันอย่ า งถูกต้องต่อไปแต่ก็พบว่าสามีมักไม่ได้ไปหย่ า ภรรย า หลวงแม้เวลาผ่านไปหลายปีก็ตาม

กรณีนี้เข้าข่ายว่าสามีไม่ได้อย า กเลิกกับภรรย า หลวง แค่อย า กมีภรรย า เพิ่มเท่านั้น

ขอบคุณที่มา manager.co.th

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…