Home ข้อคิด ลักษณะ 9 ข้อของ “ผู้หญิงมีบุญ” มากกว่าคนอื่น

ลักษณะ 9 ข้อของ “ผู้หญิงมีบุญ” มากกว่าคนอื่น

0 second read
0
0
314

หลายคนยังไม่รู้ว่าผู้หญิง ที่มีบุญเขามีลักษณะแบบไหนไม่แน่นะคุณเอง ก็อาจจะมีเหมือนกัน

9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวา ยสับส่ายวุ่นวา ยในสิ่งที่ไม่เป็นส าระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบ า ปต่อก ร ร มความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและ

ที่แจ้งเห็นถึงความเ สี ย ห ายหลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลก

ต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่น

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจ ร้ อ น ใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้ม แ ข็ งตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความ

สำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทน อดทนอย่ างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแ ข็ งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของ

บุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้ ง ซ่ าน รำค าญใจไม่คิดเป็นทุ กข์ความคิด

ทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้

เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจบุญ

ก ร ร ม ที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นมันคือผล

แห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตาม กำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อ

ความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระ แ ส ของความโลภความโกรธความหลงจิตใจ

มีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…