Home ข้อคิด 10 นิสัยที่ทำให้รวยในอนาคต โดยไม่หวังพึ่งคนอื่น

10 นิสัยที่ทำให้รวยในอนาคต โดยไม่หวังพึ่งคนอื่น

0 second read
0
0
52

หลายคนมีความใฝ่ฝันที่อย ากจะเป็น คนร่ำร วย ในอนาคต

จึงมีการวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองต่าง ๆ มากมายว่าจะต้องทำอย่ างไร

แต่ก็มีบ้างที่บางคนเมื่อเริ่มทำงานเก็ บเงินแล้ว แต่มีหลักการใช้จ่ายที่ไม่เป็นสั ดส่วน

ก็อาจจะเกิดการล้มเหล วได้ ซึ่งในบ ทคว ามของเราวันนี้

จะมาพูดถึงอุปนิสั ยทำให้คุณเป็นคนร่ำรวยได้ในอนาคต โดยที่ไม่ต้อง

หวังพึ่งพิงคนอื่นเลย ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่น่าสนใจดังนี้

1. การตั้งเป้าหม ายที่ชัดเจน

เรามักจะเห็นบรรดาเศร ษฐีที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จะเห็นได้ว่าเส้นทางควา มร่ำรว ย

ของคนเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิ ญ แต่เกิดขึ้นจากการที่เขามีเป้าห มาย

แล้วเดินตามเป้าหมายนั้นอย่ างชัดเจน เช่น เป้าหมายของเขาคือ

อย ากมีธุ รกิจและทำให้ธุรกิ จนั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ

จากนั้นเขาก็ใช้ความขยันความพย าย ามในการเดินไปหาเป้าหมายของเขา

ซึ่งพนักงานประจำ อย่ าเรา ๆ ก็สามารถวางเป้าหมายอย่ างนั้นได้เช่นกัน

2. เลือกอาชี พที่ใช่

เป็นลักษณะนิสัยที่คนร วยหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วคือ

เขาจะเลือกอาชีพที่เขาคิดว่าทำได้ดีที่สุดนั้นมาทำ เพื่อที่ตัวเองจะได้ทำมันออกมาได้ดี

เช่น หากคุณเป็นคนชอบซ่อ มรถ ก็เลื อกเปิดอู่ซ่อมรถ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ

ในการซ่อมรถให้ดี เมื่อเราทำได้ดีสิ่งที่ตามมาคือลูกค้าที่มาใช้บริการ และสร้างรายได้ให้กับเรา

ซึ่งค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากคนเราในสมัยนี้ ที่เลือกทำงานในสิ่งที่นิย ม เช่น

เห็นเขาเปิ ดร้านกาแฟแล้วรุ่ง ก็แห่กันไปเปิดร้านกาแฟเป็นต้น ซึ่งลักษณะนี้ทำเท่าไรก็ไม่น่าจะรวย

3. ทุ่มเทเวลาในการวางแผ นสร้างตัวเอง

คือเราจะเห็นตัวอย่ างเศร ษฐีส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ คนเหล่านี้จะใช้เวลาที่

ทำงานและเวลาว่างคิดในเรื่องของการขย ายกิจการ วางแผนทำอย่ างไรให้เงินของตัวเองนั้นงอ กเงยไปได้อีก

จึงเป็นเหตุผลให้คนที่ร วยก็รวยยิ่งขึ้น ซึ่งจะค่อนข้างต่ างจากคนธร รมดาคือ

เขาจะใช้เวลาที่มีคิดถึงเรื่องการใช้เงิน การพักผ่อน และมักจะอ้างเรื่องการสร้างตัวเองเสมอว่า ไม่มีเวลา

4. มุ่งมั่นสร้ างฐานะตัวเองด้วยมือเปล่า

คือไม่หวังพึ่งเงินจากพ่อแม่ เงินจ ากมรดก เพราะเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่พ่อแม่

ให้เรามาด้วยความเสน่หา หากนำเงินเหล่านั้นมาใช้และวางแผนไม่ดี

เงินนั้นก็อ าจจะหมดได้เร็ว แต่ถ้าหากเริ่มต้นจากการเก็ บเงินด้วยตัวเอง

เริ่มมาตั้งแต่ศู นย์ โอกาสประสบความสำเร็ จก็จะง่ายกว่า

เพราะเราเองก็จะรู้จักค่าของเงิน และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

5. ใช้ให้น้อยว่าที่หาได้

เป็นลักษณะนิสัยข องคนรวยที่ดี คือ เมื่อหาเงินมาได้มาก หากเรามีวินัย

ในการใช้จ่ายก็จะช่วยให้มีเงิ นเก็บมากขึ้น ช่วยสร้ างฐานะให้เร็วยิ่งขึ้น

เช่น หากหนึ่งวันหาเงินมาได้ 1,000 บาท หากเราจ่ายหมดไป1,000 บาทเท่ากับว่าวันนี้ทำงานมาแล้วสู ญเปล่า

แต่หากเราใช้เงินก้อนนี้เพียง 300 บาท ก็จะทำให้มีเงินเหลือเก็บอีก 700 บาท

6. การให้ความสำคัญทางอิส รภา พทางการเงินมากกว่าฐานะทางสังคม

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะนิย มทำกันคือ จะยกเอ าฐ านะของตัวเองมาเปรี ยบเที ยบกับ

ใครก็ไม่รู้และสร้างความก ดดันให้กับตัวเองต้องสร้ างโน่นสร้างนี้

เพื่อเอามาบ่งบอกว่าตัวเองก็รว ยเช่นกัน ซึ่งต่างจากเศร ษฐีที่ชอบใช้ชีวิตแบ บสบาย ๆ

ไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาสนใจ มีพอกินพอใช้และไม่ส ร้างห นี้สินมาเป็นปัญหาฉุ ดรั้งการใช้ชีวิตของตัวเอง

7. มีการต่อยอ ดอยู่เสมอ

คือ ถึงแม้ว่าตัวเองจะร่ำรว ยเป็นม หาเศ รษฐีแล้ว แต่ลักษณะที่น่าเอาเป็นเยี่ ยงอย่ างนั้น

เราจะเห็นว่าคนร วยมักจะคิดทำที่ไม่เหมือนคนอื่นคือ การนำเงินที่มีนั้นไปลงทุนต่อยอดให้มีเงินเข้ามาอีกเรื่อย ๆ

8. การ แ บ่ ง ปั น

หากมีเงินแล้วใช้จ่ายแต่พียงผู้เดียวก็ดูจะแ ล้งน้ำใจเกินไป เรามักจะเห็นเศร ษฐี

ในเมืองไทยหลายท่านที่นำเงินส่วนหนึ่งของตัวเองไปบริจ าคให้

เพื่ อช่วยเหลือผู้ย ากไร้ เพราะเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาได้มาแล้วนั้นเป็นสิ่งทีมากแล้วควรแ บ่ งให้กับผู้อื่นบ้าง

9. หาความรู้เพิ่มเติ มอยู่เสมอ

เป็นสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิ จนิยมทำเพราะคนเหล่านี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเอง

เป็นคนที่ล้าสมัยและไม่มีความรู้ แต่เขาจะพย าย ามหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เพื่อช่วยให้ตัวเองเก่งขึ้น

และสามารถใช้ความเก่งที่มีนั้นไปประยุคใช้ในการทำให้งานของเขางอ กเงยได้

ซึ่งค่อนข้างต่างจากคนทั่วไปที่ ไม่ค่อยสนใจในเรื่องก ารศึกษาหาความรู้เ พิ่มเติม เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เสียเวลานั่นเอง

10. สร้างอุปนิสั ยที่ดีให้กับลูกหลาน

การที่เป็นเศร ษฐีนั้นมักจะมีคนให้ความสำคัญ และอย ากให้เราเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ของเขา แต่ในทางที่ดีกว่านั้น

เราเองควรสร้างอุปนิสั ยที่ดีให้กับลูกหลาน เพื่อที่ให้เขาได้พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมารอ ขอใช้เงินเราอย่ างเดียว

นี่เป็น10ลักษณะนิสัยที่ หากคุณลองปฏิ บัติแล้วนั้น รับรองว่าในไม่ช้าคุณ

ก็จะเป็นคนที่มีฐานะดีอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ต้องมีปัญหาทางด้านการเงิน อีกต่อไป

ที่มา : lamunlamai

Load More Related Articles
Load More By wansuk2
Load More In ข้อคิด

Check Also

ถึงเวลาแล้ว..จงเป็นผู้หญิงที่สง่างามและมีความสุข

คุณป้าท่านหนึ่งในพันทิปบอกกับเราว่า อายุขนาดประมาณหนูนี่แหละ อยู่ในวัยแข็งแรงกำลังทำงานหลา…