Home ข้อคิด 10 ลักษณะของผู้หญิง บ่งบอกว่าเธอผ่านอะไรมาเยอะ เธอแกร่งกว่าที่คุณคิด

10 ลักษณะของผู้หญิง บ่งบอกว่าเธอผ่านอะไรมาเยอะ เธอแกร่งกว่าที่คุณคิด

7 second read
0
0
89

1.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและ ประสบความสำเร็จล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความมั่นใจในตนเองทุกสิ่ง

ที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสี ย ไม่ได้การแสดงออกทั้งทางกริย า ท่าทางล้วน

เด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีกทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่

ความสามารถ ที่จะได้มานั้นต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจ

ต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือ ความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่ า งเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น

3.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและ สตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้ เปรียบพวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ างๆ เท่าเทียมกัน

กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ า งไร ผู้หญิงก็ทำอย่ า งนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่า

ลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น

4.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วย พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะ

ทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่นอย่ างไร ก็ตามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงาน

ที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลา ที่ดีที่สุดคือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่ราย ชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่ า งใดผู้หญิงที่แกร่ง

จะใช้เวลาอย่ า งคุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าอย่ า งน้อย หนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าว

รายวันไป จนถึงรายปีว่าจะต้องพย า ย า มบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ ค

หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ า งมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไป ทำอย่ า งอื่น ที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงาน อย่ างหนักและมีความรับผิดชอบใน

หน้าที่สูงมากแต่ก็พย า ย า มจัดสรร เวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ า งไม่เสียสมดุลทั้งนี้คงไม่มีประโยชน์

ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแ ต ก แ ย ก ไม่มีความสุข

7.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็น อย่ า งยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำเพราะถ้าหาก

ข า ด ไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง ความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวก เ ข า ย อ มรับบางครั้ง อาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็

ต้องยอม ศิโรราบอย่ า งแน่นอน

8.พวกเธอหาเงินเก่งและ บริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อย า กเป็นผู้หญิงเก่งแต่ ไ ส้ แห้งไม่มีรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอ จะโฟกัสกับรายได้และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงยบางคน ทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้อข ายของออนไ ล น์

นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็น ก็จะพย า ย า มอดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว

ช้อปปิ้ง สุ รุ่ ย สุ ร่ า ย

9.พวกเธอไม่มัวแต่ มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการ ของผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็

เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอเดี๋ยวก็จะมี คนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหา ความรักจนเกินงามเพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไร

กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงาน เก่งมีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา

โทรจีบชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็นเพราะ ฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่าแล้ว ความรักจะมาเองครับ

10.พวกเธอส่งเ ส ริ ม ผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริม

ซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิดหรือ ไอเดียที่มีประโยชน์สร้างเครื อ ข่ า ย แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคน

ที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและ มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่าร้าย

คนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย า วเฝ้า ออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านม ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วน

มีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่ า งบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการ

บริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดย เฉพาะผู้หญิงด้วยกัน

เติบโต ในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่ า งน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่ าง

ผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่าผู้หญิงเก่งและสตรองมากอย่ างแน่นอนครับผม

ขอบคุณที่มา l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…