Home ข้อคิด 10 วิธีใช้ชีวิตช่วงบั้นปลาย ถ้าทำได้จะเป็นสุข แก่อย่างมีคุณภาพ

10 วิธีใช้ชีวิตช่วงบั้นปลาย ถ้าทำได้จะเป็นสุข แก่อย่างมีคุณภาพ

10 second read
0
0
44

เป็นที่ทราบดีว่าสัดส่วนประชากร สูงวัยของไทยกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น จนเป็น “สังคมสูงวัย” บริบทของการเป็นผู้สูงอายุจากนี้ต่างไปจากแต่ก่อน จะมารอพึ่งลูกหลานหาเลี้ยงดูคงทำไม่ได้อีกแล้ว เพราะเด็กแรกเกิดและวัยทำงานจะเริ่มลดลง

ฉะนั้นต้องเป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ซึ่งนอกจากต้องเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ลูกหลานเหมือนเดิมต่อไปแล้ว ยังต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด ด้วย ร่ า ง ก า ย ที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และเงินที่เพียงพอเป็นความรู้และข้อแนะนำดีๆ เล่าว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน ร่ า ง ก า ย จิตใจ สังคม ส ม อ ง ความสามารถ ฯลฯ

โดยแบ่งผู้สูงวัยเป็น3 ช่วง คือ

1.อายุระหว่าง 60-69 ปี คือผู้ที่เพิ่งเริ่มย่างเข้า สู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมี สุ ข ภ า พ แข็งแรงดี อาจมี โ ร ค ประจำตัวบ้าง เช่น เ บ า ห ว า น ความ ดั น

ดังนั้นควรเน้นการป้องกันหรือประเมินหาความ เ สี่ ย ง ของ โ ร ค เช่น ตรวจภาวะ ก ร ะ ดู ก พ รุ น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทราบว่าเป็น โ ร ค ก ร ะ ดู ก พ รุ น ก็อายุ 80 ปีไปแล้ว

2.อายุระหว่าง 70-85 ปี เป็นช่วงอายุที่เริ่มมี โ ร ค ประจำตัวมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ขณะเดียวกันผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็อยากจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด

ดังนั้นต้องทำให้ผู้สูงอายุคงคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดูแล สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย เช่น ดูแล ก ล้ า ม เ นื้ อ ก ร ะ ดู ก และข้อไม่ให้ติด

ช่วยให้ผู้สูงอายุเดินได้แม้มีภาวะ เ ข่ า เ สื่ อ ม และได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างพอเพียง เป็นต้น

3.อายุตั้งแต่ 86 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่พึ่งตัวเองได้ ลดลงและต้องการการดูแลจากลูกหลานญาติพี่น้อง พ ย า บ า ล หรือผู้ดูแลพิเศษ ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้

จะเป็นการอบรมหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลในเรื่องต่างๆ อาทิ โภชนาการ กายภาพบำบัด และให้ผู้ดูแลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุ

“หากผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ก็จะช่วยให้ปรับตัว และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งบุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนสำคัญมาก

ที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยได้อยู่อย่างมีความสุข โดยให้เกียรติและให้ท่าน” ส่วนวิธีที่ผู้สูงวัยจะต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสมวัย ดังนี้

1.เตรียมใจยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นธรรมชาติ ของวัยนี้ เช่น สูญเสียสมรรถภาพทางกาย

ลูกหลานจากไปมีครอบครัว หรือทำงานในเวลากลางวัน บางครั้งต้องอยู่ตามลำพังคนเดียว

2.ดูแล สุ ข ภ า พ อนามัยให้ถูกต้อง เช่น ดูแลสุขอนามัยของช่องปาก รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่

มีโปรตีนปานกลาง ไ ข มั น น้อย วิตามินมาก เน้นผัก- ผลไม้ ไฟเบอร์ และ น้ำ รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักธงโภชนาการ เป็นต้น

3.เฝ้าระวังและชะลอ ความเสื่อมของ ร่ า ง ก า ย โดย ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตร ประจำวันให้ได้มากที่สุด เพิ่มความกระฉับกระเฉง

4.ออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับวัย มีความหลากหลาย และเหมาะกับสภาพ ร่ า ง ก า ย ของแต่ละบุคคล เพื่อชะลอความเสื่อมด้าน ร่ า ง ก า ย และ ส ม อ ง

5.ไม่ควรคิดถึงอายุซึ่งล่วงเลยไป หรืออดีตด้วย ความวิตกกังวล ควรสร้างความภาคภูมิใจในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา

6.ผู้สูงอายุมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันตามความรู้ ความสามารถและความถนัด

ดังนั้น ผู้สูงอายุสามารถปรึกษาเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญจากผู้อื่นได้ ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายในการปรึกษาปัญหาต่างๆ จากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าตน

7.เข้าใจต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิด ความเชื่อ หรือหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันอาจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัย

ซึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้ลูกหลาน และคนรอบข้างรู้สึกอบอุ่น ครอบครัวมีความสุข

8.ควรมีการพักผ่อนหย่อนใจ และทำงานอดิเรกเล็กๆ น้อยๆ เพื่อความเพลิดเพลินใจ ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ รู้จักสร้างอารมณ์ขัน

และพัฒนาทักษะ การเข้าสังคมเพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ส ม อ ง และความจำ เช่น ปลูกต้นไม้ เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมสังคม ไปวัดทำบุญศึกษาและปฏิบัติธรรม

9.ในขณะที่ยังทำงานมีรายได้ ก็ควรจัดการทรัพย์สิน ลงทุนและออมทรัพย์ไว้เพื่อจุนเจือใช้จ่ายในวัยสูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

10.ควรพบ แ พ ท ย์ เพื่อตรวจ สุ ข ภ า พ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังภาวะ โ ร ค หรือความ เ จ็ บ ป่ ว ย ที่เกิดขึ้น

หากมี โ ร ค ประจำตัวควรพบ แ พ ท ย์ ตามนัดอย่างต่อเนื่อง รับประทาน ย า สม่ำเสมอ

ขอขอบคุณ m a t i c h o n.c o.t h

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…