Home ข้อคิด 13 แนวคิดของคนที่อนาคตมีโอกาสรวย เพราะเขาทำแบบนี้

13 แนวคิดของคนที่อนาคตมีโอกาสรวย เพราะเขาทำแบบนี้

3 second read
0
0
69

1. ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่ คนที่รวยแล้วก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง และเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็นก็ไม่มีทาง

รู้ตัว (ได้อย่ างทันท่วงที)ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง

ทั้งเพื่อน คู่ค้า และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆ

กลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่น ก็เ สี่ ย งมากที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้า

ว่ากำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้

เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือน ว่านั่นน่ะผิดทางอย่ างที่บอกไว้แต่แรก ว่าคนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็น

คนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่(ผ่านการต่อสู้ฝ่ า ฟั น และปรับตัว) คนธรรมดา

ก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้” ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด

แบบพรสวรรค์ เราก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

2. ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ส ม อ ง คิดใคร่ครวญการงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียว อย่ างน้อย 15 นาทีทุกวัน

ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็น ต้องเกี่ยวกับเงินทองธุรกิจล้วนๆ แต่เขายังคิดเรื่องการวางแผนชีวิตโดยรวม และ

การดูแลสุ ข ภ า พ เช่นกัน

3. มีมารย าทดี ทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหนควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดง

ความยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จร่วมโต๊ะอ า ห า ร อย่ างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสมไม่น้อย

เกินและไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดีคือ ไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็

เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่า “We are all humans” คือทุกคนมีชีวิตจิตใจต้องการกัลย าณมิตร

และการจะให้คนอื่นรู้ว่าเราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออก ไม่ใช่แค่คิดในใจลองคิดดูว่ามีคนแสดง

ให้เรารู้ ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกันแต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด

แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออกเราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

4. ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวย สร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว

ขั้นรุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย

คนที่มีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆ หรือต่ำเพราะถ้าช่วย

เหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอส่วนคนที่กลางๆ เบาๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร

เขาก็ไปได้แค่นั้น

5. มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็น

อย่ างน้อยอย่ างเช่น บ้ านหรือคอนโดให้เช่า กำไรและเงินปันผลจากหุ้นและการร่วมหุ้นทำธุรกิจซึ่ง

ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆ ริเริ่มลองทำและต่อยอดขยับ

ขย ายไปเรื่อยๆ

6. คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอดปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน”

ซึ่งปัญหาของ คนส่วนใหญ่คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกซึ่งคนรวยจะมี

ความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

7. ไม่เห่อตามกระแสมหาช น

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

8. แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็น ต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ในบางด้านมากกว่า เคย

ทำบางอย่ างสำเร็จมาก่อนและที่ปรึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวย เฉพาะด้านธุรกิจหรือการเงิน

เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ย ากๆ ได้ คือคนรวยจะ

ไม่คิดเองทำเองด้วยตัวคนเดียวแต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำสิ่งดีๆ อยู่เสมอ

9. พุ่งช นเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดิน สู่เป้าหมายอย่ างไม่ท้อล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าว

แล้วล้ม ก็ลุกมาเดินต่อสุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้และคนรวยสร้างเอง จะตั้งเป้าหมายส่วนตัวไม่

เอาชีวิตของคนอื่นมาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

10. ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลา ตอนเช้ามืดอย่ างน้อย 3 ชั่ วโมงก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่น เริ่มงาน

8 โมง ก็ตื่นตี 5) เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่า กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ “ควบคุม”ปัจจั ย เวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย ทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

11. ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกายอย่ างน้อย 30 นาทีทุกวันเพราะเขารู้ว่าการออกกำลังกายไม่ได้

ดีต่อสุ ข ภ า พร่ า ง ก า ย เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัวอีกด้วย

12. อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ า นหนังสืออย่ างน้อย 30 นาที ทุกวันและเป็นการอ่ า นเพิ่มความรู้เพื่อ

เอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่ า นหนังสือหมวดบันเทิง

13. เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคน แบบเดียวกัน หมายถึง คนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวกมีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขา

เลือกคบก็ได้แต่เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทาแต่ไม่ลงมือทำก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย

สร้างเองจริง ๆเราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้แค่เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า

และมีความรู้จริง แบบนี้ใครๆ ก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

ขอบคุณที่มา boktorth

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…