Home ข้อคิด 8 สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้คนมักเป็นหนี้กันเยอะขึ้น

8 สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้คนมักเป็นหนี้กันเยอะขึ้น

4 second read
0
0
201

1. เป็นหนี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการ ของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้ อเครื่องเสียง

หรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมี โ ป ร โมชั่นผ่ อ น 0% 10 เดือนทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็น

ต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริงๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้ว

และต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต และไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด

เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตไปก่อน

โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี ด อ ก เ บี้ ยสูง

และจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะย าวถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสิน

ทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำทรัพย์สินไปจำนำหากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริงๆ

ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ด อ ก เ บี้ ยน้อยที่สุดและ มีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้

ควรหลีกเลี่ ย ง การกดเงินสดโดยตรงจากบั ต ร เ ค ร ดิ ตและการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้

ต้องพย าย ามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้

ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติ ที่ผิดที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย

เมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้ อได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไป

อย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึง หลังยิ่งถ้าใครชอบรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมาก

ที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใด

เพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้ อสิ่งของต่างๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน

เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียน

สำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้

ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจ

ที่จะล ง ทุ นให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไรตามช่วงเวลาต่างๆ

เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคาร

ก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกั น ให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้ เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย ากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที

จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกั น เงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกั น นั่นเอง

การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใคร จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการพ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเม า กับการพ นั นทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้

ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และมีโอกาสเป็นหนี้ได้มากเพราะง่ายต่อการพ นั น

ด้วยเงินเดิมพันสูงหนี้ลักษณะนี้ เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอ บ า ย มุ ข

ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ ย ง ทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพ นั นได้

8. เป็นหนี้จากความประม า ท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีการทำประกั น ภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงิน

คุ้มครองทั้งชีวิตและ ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไ ข ของ ก ร ม ธรรม์ แต่ละประเภท

หากไม่มีประกั น ภั ย ไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำร ะ ค่า เสี ย ห า ย และค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณี

รวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่จะมีประกั น ภั ย ภาคสมัครใจไว้ด้วย

เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเ สี่ ย งทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี

หรือค่ารั ก ษ าพย าบาลทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเงินจากบริษัทประกั น ภั ย ช่วยสนับสนุน

ทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเอง

เมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุ ที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก เช่น การซื้ ออสังหาริมทรัพย์

เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ที่จะมีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นของตัวเองแต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็น หนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดย

เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอขอบคุณ W e a l t h i

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…