Home ข้อคิด 8 แนวคิดดีๆ ของ “การใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่ความสุข” จนหลายคนต้องอิจฉา

8 แนวคิดดีๆ ของ “การใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่ความสุข” จนหลายคนต้องอิจฉา

3 second read
0
0
90

แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมาย ที่สุดของคนเราคือการเป็น

คนธรรมดาที่มี “ความสุข” บางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า

1. ท่ามกลางกระ แ ส โต้เถี ยง ร้อนแร ง แห่งโลกโ ซเชี่ยล

คนที่สบายใจสุดเป็นคนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็น แ ย้ ง ใดๆ

2. ท่ามกลางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ ต่างๆ นาๆ ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวเรา

คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าได้ ในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือคนที่ไม่ใส่ใจกับเสียงวิจ ารณ์

3. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือคนที่เข้าใจ ว่าต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลัง

ปรุงแต่งไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน

4. ท่ามกลางกระแ สการแข่งขันเล่าเรียน คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลง

ได้ดีส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภ าณไหวพริบดีเข้าใจในโลกธรรม และยอมรับ

ทุกการเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันโลกนั่นเอง

5. เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศั กดิ์สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิดชอบจน

หมดอิสร ภ า พ แห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขหลายคน

จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่งใดหรือหัวโขนกับบางคนที่มีความสุข

มากกว่าใคร ถ อ ด เสื้ออยู่ก็มีมากมาย

6. ท่ามกลางกระแ สพัฒนาโครงข่ ายสื่อส าร ให้รวดเร็วระดับ

2G, 3G, 4G,5G ผู้ที่ได้ประโยชน์มากสุดคือคนที่ค่อยๆ เลือกรับ

ข่ าวส ารที่เป็นประโยชน์

7. ท่ามกลางข้อคิดที่สรรหามาลงกันบนโลกโ ซเชี่ยล แล้วนำไม่กี่ข้อ

มาปรับใช้กับตัวเองไม่ใช่คนที่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

8. ท่ามกลางการกลุ้ ม ใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ผู้ที่ปลดหนี้ได้

ก่อนใครคือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมานั่นเอง

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…