Home ข้อคิด 9 นิสัยของผู้หญิง ที่ใครๆ ก็อยากคบหาด้วย

9 นิสัยของผู้หญิง ที่ใครๆ ก็อยากคบหาด้วย

0 second read
0
0
60

9. ปล่อยวาง ให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสา มารถครอบครองได้ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อ

เรายึดติดกับสิ่ งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์

หรือปัญหาจะทำให้เ ราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ยลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง

หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

8. ไม่ดูถู กตัวเอง

การดูถูกตัวเอง บ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิง

ลบทำให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะฉะนั้นลองเ ปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองเป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองสุดท้ายแล้ วผลลัพธ์

ที่ลงมือทำไปจะดีห รือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

7. อยู่กับปัจ จุบัน

คนที่คิดบวกจะ ปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะม องและสร้างสรรค์

ปัจจุบันให้ดีขึ้นห รือพูดง่าย ๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”ก็พอแล้ว

6. ใช้ภาษาสื่อ สารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่ สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

5. ซื่อสัตย์กั บตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจ ะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใครและพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมา กับคนอื่น

รวมถึงจะไม่แสดง อารมณ์ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

4. ยอมรับคว ามไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพ ร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไปของสังคมผ่านการคิด

และตัดสินใจบ นพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุดและอย่ าวิตกกังวล

กับสิ่งที่ยังไม่เ กิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิต

อย่ างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

3. มีพลังขับเค ลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้ อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระ ตือรือล้น

2. มองโล กในแง่ดี

คนที่มีควา มสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผลออกมา

ดีที่สุดในตอ นสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่ คิดบวกจะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอ ๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตา

หรือบุคลิก ท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

ที่มา : sanook

Load More Related Articles
Load More By wansuk2
Load More In ข้อคิด

Check Also

ถึงเวลาแล้ว..จงเป็นผู้หญิงที่สง่างามและมีความสุข

คุณป้าท่านหนึ่งในพันทิปบอกกับเราว่า อายุขนาดประมาณหนูนี่แหละ อยู่ในวัยแข็งแรงกำลังทำงานหลา…