Home ชีวิต 9 ลักษณะ”ผู้หญิงมีบุญ” มักจะมีมากกว่าใครๆ

9 ลักษณะ”ผู้หญิงมีบุญ” มักจะมีมากกว่าใครๆ

4 second read
0
0
41

หลายคน ยังไม่รู้ว่าผู้หญิง ที่มีบุญเขามีลักษณะ แบบไหนไม่แน่นะคุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน

9 ลักษณะผู้หญิงที่มี บุญมากกว่าใครหยิบจับอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1. สงบได้เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวา ย สับส่ายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็น ส าระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2. ไม่คิดทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะ แปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม

บริหารจัดการตาม กำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัวความละอาย ต่อบ า ปต่อก ร ร ม

ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็น ถึงความเ สี ย ห า ยหลายภพหลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมายมหาศาล

3. รอได้คอยได้ เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่นตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ไม่ใจ ร้อนใจ เร็วเห็นถึงจังหวะและโอ กาสของชีวิต

4. อดได้ทนได้ เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น พลั ง งาน เข้มแข็ง

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำ ให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว

เห็นความสำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทน

อดทนอย่างมีความสุข

5. ปล่อยได้วา งได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จักการวางตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่าง ที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6. ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7. ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญ นั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด

ความสว่างความสงบตาม กำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิด พ ลั ง แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ

ไม่ ฟุ้ ง ซ่ าน รำค าญ ใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ความคิด ทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบาน

กายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

8. ไม่จำเป็นต้องบ่ น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญ นั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริง

ของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจ

บุญก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่ เ สี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือ

ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบา นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็น จริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ

ความโกรธ ความหลงจิตใจ มีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา p o s t s o d

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…